כיצד מגישים תביעה להכרה בנכות רפואית למוסד לביטוח לאומי?

כדי להיות זכאים לקצבת נכות עקב מצבכם הנפשי, עליכם להגיש תביעה לביטוח לאומי.
להלך תיאור התהליך שבסיומו יתכן ותהיו זכאים לקצבת נכות מהביטוח הלאומי.

תצלום של יד עם עט טופס פרטים

תביעה לקצבת נכות ניתן להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם.
את התביעה יש להגיש בלווי מסמכים רפואיים המעידים על מצבכם, אישורים על עבודה,
תלושי שכר אם ישנם, וכל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות להכרה בנכות הרפואית.
אם אתם עובדים כעצמאים עליכם להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה של המוסד לביטוח לאומי על השינויים שחלו בעבודתכם ובהכנסותיכם בעקבות הנכות.
תצטרכו גם לצרף את דו"חות השומה האחרונים שלכם.

את התביעה לקצבה תגישו בעצמכם, אלא אם כן בשל מצבכם הגופני או הנפשי אינכם מסוגלים לכך,
ואז יוכלו לעשות זאת במקומכם אנשים המטפלים בענייניכם,
כגון בני משפחה, אפוטרופוסים, עובדים סוציאליים אשר אתם נמצאים עמם בקשר או אדם אחר אשר מייצג אתכם.
תוכלו להגיש תביעה לקצבת נכות כללית החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל הפרישה הקבוע בחוק.
על–פי החוק, המוסד לביטוח לאומי ידון בתביעה שלכם לקצבת נכות לאחר לפחות 90 יום
החל מהיום שלטענתכם אבדה או נפגעה יכולתכם להשתכר, או להמשיך ולתפקד במשק בית כעקר/ת בית.

מי זכאי לקבלת קצבת נכות?

לקצבת נכות זכאי למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאות.

תנאי הזכאות:

1. תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנים ועד הגיעו לגיל פרישה (גברים-67 ונשים-62).

2. הכנסות מעבודה– אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע.

3. נכות רפואית– רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות,
אם יש לך כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
במקרים בהם מוגשת תביעה ע"י עקרת בית, נדרש כי רופא מטעם הביטוח הלאומי יקבע נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות.

4. דרגת אי כושר– נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות,
ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

כיצד ביטוח לאומי קובע מי זכאי לקצבת נכות ומה תהיה גודלה?

ביטוח לאומי קובע את קצבת הנכות על פי אחוזי הנכות הכללית שיקבעו לכם, וגם על פי רמת אי-היכולת שלכם לכלכל עצמכם ולעבוד.
במוסד לביטוח לאומי יבחנו באיזו מידה הלקויות שלכם משפיעות על יכולתכם לעבוד ולהשתכר,
לשוב לעבודה שהופסקה, לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש ולעשות הסבה מקצועית.

כיצד נקבעים אחוזי הנכות הרפואית?

את אחוזי הנכות הרפואית קובעת ועדה רפואית, שמורכבת מרופא מומחה בתחום הרפואי
לגביו מוגשת התביעה וממזכיר שתפקידו לרשום את דוח הועדה ולשמור על זכויות מבקש הקצבה.
אם מוגשת תביעה שעניינה מוגבלות נפשית, הרופא המומחה צריך להיות מתחום הפסיכיאטריה.
הרופא בוועדה הרפואית קובע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים אצל מגיש הבקשה ובהתאם לכך ולמבחני הביטוח הלאומי קובע את אחוזי הנכות הרפואית.
אם מדובר בכמה מחלות שונות ייתכן והביטוח לאומי יזמן ועדה בה כמה מומחים.
כל אחד מהם יחווה דעתו על מצבכם ובסיום רופא אחד יקבל החלטה על סמך כל חוות הדעת השונות.

קביעת דרגת אי כושר לזמן מוגבל

כל זמן שהמצב הרפואי או התפקודי שלכם אינם יציבים, או כל זמן שלא הסתיים הטיפול בשיקום המקצועי שלכם,
רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר לזמן מוגבל, ולכל היותר לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תשוב ותיבדק דרגת אי הכושר שלכם ויתכן כי אחוזי הנכות שלכם ישתנו.

ערעורים על החלטות ביטוח לאומי בנוגע לקביעת אחוזי הנכות הרפואית

אם אתם לא מרוצים מהחלטות ביטוח לאומי בנוגע לדרגה שבה הוגדר מצבכם הרפואי ולפיה גם נקבעת קצבת הנכות,
תוכלו להגיש עירור על כך לפקיד התביעות.
אם נקבעו לכם פחות משמונים אחוזים של נכות רפואית תוכלו לערער על אחוז הנכות הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

ערעורים על החלטות ביטוח לאומי בנוגע לקביעת דרגת אי יכולת השתכרות

אם לטעמכם הוועדה טעתה וחשבה שאתם מסוגלים לעבוד ולהשתכר יותר מכפי שאתם מסוגלים באמת,
תוכלו להגיש ערר על הדרגה שנקבעה לכם על אי-יכולת כושר השתכרות.
אם ועדת הביטוח הלאומי קבעה כי לא איבדתם את היכולת להשתכר ולעבוד כרגיל או שאיבדתם פחות מחמישים אחוז מכושר זה, תוכלו לערער על החלטות הועדה.
בנוסף, אם הועדה קבעה במקרה שלכם כי דרגת אי הכושר מבוטח לא מגיעה ל 74%,
תוכלו גם במקרה זה להגיש ערעור על דרגת אי–הכושר לפני ועדה לעררים של המוסד לביטוח לאומי
את הערר על קביעת אחוז הנכות הרפואית, או על דרגת אי הכושר יש למסור לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגורי המבוטח בכתב בצירוף נימוקים,
בתוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה הכתובה של המוסד בדבר אחוז הנכות הרפואית או דרגת אי הכושר.

מה לעשות במידה והערר נדחה בוועדת הערערים של המוסד לביטוח לאומי?

על החלטות ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.
ייצוג חינם בבית הדין לעבודה יכול להינתן לכם על ידי הסיוע המשפטי באמצעות לשכת הסיוע המשפטי הסמוכה למקום מגורי המבוטח.

בדיקה מחדש של דרגת אי הכושר/נכות
לעיתים נדרשת בדיקה מחדש של דרגת אי הכושר במהלכה בודקים וקובעים מחדש גם את הנכות הרפואית או דרגת אי הכושר.
ביטוח לאומי לא עושה זאת מיוזמתו ולכן תצטרכו להיות אתם אלא שמגישים בקשה לבדיקה חוזרת, במידת הצורך כמובן.
אם ביטוח לאומי אכן קבע לכם אחוזי נכות ו/ או קבע לכם דרגה של יכולת אי השתכרות,
אם מצבכם הרפואי או יכולת אי- ההשתכרות שלכם השתנו תוכלו להגיש בקשה לבחינה מחודשת של מצבכם במוסד לביטוח לאומי.
תוכלו לעשות זאת במידה ועברו שישה חודשים מן הקביעה האחרונה של המוסד המבוטח.
לעיתים תוכלו להגיש בקשה מחודשת לפני כן, אם נוצרו עובדות חדשות הנוגעות למצב הרפואי או התעסוקתי, שיש בהן כדי להשפיע על דרגת אי–הכושר.
במידה וביטוח לאומי דחה לחלוטין את תביעתכם ועתה אתם במצב חדש,
למשל הכנסותיכם פחתו באופן משמעותי או חלה החמרה ניכרת במצבכם הרפואי, תוכלו להגיש בקשה מחודשת ללא צורך בזמן המתנה.
אם נקבעה לכם דרגת אי-כושר בשיעור העולה על 74% ואינכם מאושפזים במוסד,
תוכלו לבקש בדיקה מחדש של אחוזי הנכות הרפואית בלבד, רק אם חלפו 12 חודשים מן הקביעה האחרונה של אחוז הנכות הרפואית.
יש להגיש את הבקשה בצירוף חוות דעת של רופא מוסמך מטעם הביטוח הלאומי אשר קבע כי חלה החמרה במצבכם הרפואי.
מידע ומסמכים להגשת תביעה באתר הביטוח 

קיבלתי הכרה בנכותי מהמוסד לביטוח לאומי! מה עושים עכשיו?

ברגע שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בנכותך על רקע נפשי וקבע לך אחוזי נכות,
יש לך זכאות בראש ובראשונה לקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי.
הזכאות לקצבה תתחיל אחרי שיעברו תשעים ימים ממועד תחילת אי-הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית,
והיא תשולם בכל 28 בחודש ישירות לחשבון הבנק שעדכנת במוסד לביטוח לאומי.

האם מגיעות לי הטבות נוספות?

בנוסף לקצבת הנכות, הזכאות לקצבת נכות עשויה להקנות הטבות נוספות בתחומים שונים, כגון דיור, תחבורה ובריאות.
בין היתר: פטור מתשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה, הנחות בתשלומי טלפון, מים וקופות החולים, הנחות בתחבורה הציבורית, קבלת קצבאות נוספות מטעם המוסד, קבלת תו נכה לרכב ועוד.
את כלל ההטבות למקבלי קיצבאות בביטוח הלאומי ניתן למצוא בקישור הבא

זכאות לסל שירותי שיקום

במידה ואחוז הנכות שנקבע לך עולה על 40%, ניתן גם לקבל סל שירותי שיקום מלאים הכוללים מגוון רחב של שירותים,
ביניהם: שירותי דיור, שירותי תעסוקה, שירותי פנאי ורווחה ועוד.
את הבקשה מגישים לועדת השיקום האיזורית במוסד לביטוח לאומי, ואת כלל השירותים, במידה ובקשתכם תאושר,
ניתן לממש במסגרת סל שירותי שיקום שיותאם עבורכם באופן פרטני בעמותות ומוסדות שונים אשר מוכשרים במיוחד לכך.
על סל שירותי שיקום ניתן לקרוא בהרחבה בכתבה הבאה

מוזמנים לפנות אלינו למרכז המידע:

074-7556155

מרכז המידע אינו קו חירום.

תפריט