DSM

DSM הוא ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי, שמטרתו לאבחן ולסווג את הפרעות הנפש על פי תסמיניהן. את הספר מוציאה לאור האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית.

DSM-IV-TR, המהדורה הרביעית המתוקנת, מקובלת ורווחת ברוב העולם המערבי: מרבית הפסיכולוגים והפסיכיאטרים לומדים אותה ופועלים לפיה. עם זאת, בישראל מקובל ברוב המוסדות לאבחן מחלות פסיכיאטריות גם על פי סעיפיהן ב־ICD (במהדורתו הנוכחית ICD 10).

המדריך לא מתייחס לסיבות להפרעה אלא מתאר אותה.

« Back to Glossary Index
תאריך: