ראשי / ביטוח לאומי

Posts with tag: ביטוח לאומי

גמלאות וקביעת אחוזי נכות בביטוח הלאומי
גמלאות וקביעת אחוזי נכות בביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי מהווה מעין "חברת ביטוח ציבורית". המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף המופקד על קביעת סוג הנכות, בין אם מדובר בנכות פיזית ובין אם בנכות נפשית, ושיעורה נקבע על פי אמות מידה ומבחנים הקבועים בתקנות לחוק ביטוח לאומי.