ראשי / Rights / כשרות משפטית ואפוטרופסות

כשרות משפטית ואפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס הינו תהליך משפטי שבאמצעותו מעניק בית המשפט לאפוטרופוס את האחריות ואת הסמכות לדאוג לענייניו של אדם אחר ולקבל החלטות בעבורו. זאת כאשר בית המשפט סבור כי אותו אדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו.

הגבלת כשרותו המשפטית של אדם ומינוי אפוטרופוס נועדו להגן על האדם מפני ניצול ומפני הזנחה, וזאת במחיר של צמצום העצמאות של האדם ופגיעה ביכולתו לקבל החלטות על חייו באופן עצמאי.

מושגים

 1. כשרות משפטית – אדם עם כשרות משפטית הוא אדם אשר מכירים ביכולת שלו לבצע פעולות משפטיות כגון חתימה על חוזה או רכישת מוצר.
 2. פסול דין – אדם עם כשרות משפטית מוגבלת מאוד (בדומה לקטין). בימינו כמעט שלא מכריזים יותר על אנשים כעל פסולי דין.
 3. חסוי – אדם אשר בית המשפט מינה לו אפוטרופוס.
 4. אפוטרופוס – אדם או גוף אשר מתמנה על ידי בית משפט כדי לקבל החלטות בעבור אדם אחר ולדאוג לענייניו.
 5. אפוטרופוס טבעי – עד גיל 18 הוריו של האדם הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו. על כן הם יכולים לקבל החלטות רבות על חייו. בהגיע אדם לגיל .18, פוקעת האפוטרופסות הטבעית של ההורים, ורק עם הגשת בקשה מיוחדת לבית המשפט לענייני משפחה ניתן למנות לאדם אפוטרופוס

הליך מינוי אפוטרופוס

במקרים שבהם בית המשפט חושב, בהסתמך על חוות דעת מקצועיות, כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו, הוא יכול למנות לו אפוטרופוס. בית המשפט ימנה את מי שנראה לו המתאים ביותר לדאוג לטובת האדם, כשכל מקרה לגופו. עדיפות ראשונה תינתן למינוי של אדם קרוב כאפוטרופוס (בן משפחה או איש אמון). אפוטרופוס חיצוני ימונה כאשר יש מחלוקת במשפחה לגבי המינוי, או כאשר בית המשפט סבור כי האדם הקרוב אינו מתאים או כאשר האדם החסוי מביע התנגדות למינוי האדם הקרוב.

מי יכול להגיש בקשה בתיק אפוטרופסות?

בקשה במסגרת הליך אפוטרופסות יכולה להיות הבקשה הראשונית למינוי אפוטרופוס ויכולה להיות בקשה לאחר שמונה אפוטרופוס, כגון בקשה לבטל את המינוי, בקשה לשנות את זהות האפוטרופוס וכן בקשה לצמצם את המינוי. הגורמים הבאים יכולים להגיש בקשה בתיק:

 1. האדם עם המוגבלות או בא כוחו
 2. בן זוג
 3. קרוב משפחה – הורים, ילדים, אחים, סבים ונכדים
 4. המדינה – באמצעות לשכות הרווחה ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה

השלבים בתהליך

 1. הגשת בקשה בכתב, הכוללת חוות דעת רפואית/סוציאלית, תצהיר חתום על ידי עו"ד, תשלום אגרה
 2. מינוי פקידת הסעד על ידי בית המשפט לצורך מתן תסקיר
 3. דיון בבית המשפט
 4. החלטה ומתן צו

במקרים דחופים התהליך עשוי להיות מיידי, אבל ביתר המקרים התהליך יכול להימשך מספר חודשים.

סוגי האפוטרופוס הקיימים

 1. חלוקה לפי תחום המינוי
 • אפוטרופוס לגוף/עניינים אישיים – מקבל החלטות בכל נושא שאינו כלכלי, כגון מגורים, תעסוקה, טיפול רפואי.
 • אפוטרופוס לרכוש – מקבל החלטות בכל נושא כלכלי, כגון ניהול חשבון בנק, הסדרת חובות, הוצאה כספית.
 • אפוטרופוס לעניינים מוגבלים – בית המשפט יכול להגביל את האפוטרופוס רק לנושא ספציפי ובכך להשאיר את האוטונומיה של האדם בכל .יתר הנושאים. כך למשל, מינוי אפוטרופוס רק לעניינים רפואיים או מינוי אפוטרופוס על הוצאות מעבר לסכום של 5,000 ₪ לחודש
 • אפוטרופוס לדין – נציג שמונה על ידי בית משפט לייצגו בהליך משפטי. על פי רוב עורך דין.
 1. חלוקה לפי משך המינוי
 • אפוטרופוס זמני – בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לפרק זמן מוגבל. לדוגמה, בית המשפט עשוי למנות אפוטרופוס זמני לאדם אשר נמצא באשפוז פסיכיאטרי, והמינוי ייבחן מחדש מדי מספר חודשים, כדי לבחון את הצורך במינוי ביחס למצבו של האדם.
 • אפוטרופוס קבוע – במידה שהמינוי לא הוגבל בפרק זמן מוגדר, הרי שמדובר במינוי קבוע שפוקע עם מותו של האפוטרופוס או של החסוי, וכן עם קבלת החלטה של בית משפט המסיימת את המינוי.

תוקף הפעולות המשפטיות של חסוי

לאדם שמוגדר כחסוי אבל לא הוגדר כפסול דין, יש כשרות משפטית והיא נותרת בעינה גם אם ממנים לו אפוטרופוס. לכן לפעולה משפטית שהוא עושה, כמו חתימה על הוראת קבע, תשלום בכרטיס אשראי או רכישת מוצר כלשהו יש תוקף (עם זאת, ניתן לבטלה אם בית משפט קובע שהחוזה מבוטל).

זכויות האדם בהליך מינוי אפוטרופוס

 1. הזכות להיות צד בהליך – לכל אדם יש זכות להיות צד פעיל בהליך מינוי אפוטרופוס בעבורו.
 2. הזכות לעיין בתסקיר פקידת הסעד ולהגיב עליו – לאדם יש זכות לעיין בתסקיר פקידת הסעד לגביו, ולהגיב עליו בפני בית המשפט. שימו לב – .פעמים רבות התסקיר לא נשלח לצדדים ולכן צריך לפנות ישירות לפקידת הסעד או למזכירות בית המשפט ולבקש העתק של התסקיר
 3. הזכות לדיון – בית המשפט חייב לשמוע את דעתו של האדם אשר שוקלים למנות לו אפוטרופוס, אם אותו אדם מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו. גם אם הוגשה חוות דעת לבית המשפט כי האדם אינו מסוגל להבין בדבר, רשאי האדם לפנות לבית המשפט ולבקש להציג את עמדתו ורצונו.
 4. רצונו של האדם צריך ויכול להשפיע על החלטת בית המשפט – בשני נושאים מרכזיים:
 • האם למנות אפוטרופוס – האדם יכול להביע עמדתו בפני בית המשפט באשר לשאלה האם הוא כלל זקוק לאפוטרופוס, או האם ניתן לצמצם את האפוטרופסות לתחומים מסוימים בלבד.
 • זהות האפוטרופוס – האדם יכול להביע עמדתו בפני בית המשפט בנוגע לזהות האפוטרופוס: האם יהיה זה קרוב משפחה, ידיד קרוב או כל אדם אחר.

מהן החובות של האפוטרופוס?

האפוטרופוס אחראי לקדם את טובתו של האדם בכל התחומים אשר נמצאים תחת אחריותו. באתר האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ישנו דף מידע מפורט המסביר מהן החובות של האפוטרופוס: "סל טיפול בחסויים – הנחיות לאפוטרופוסים" (www.justice.gov.il יחידת האפוטרופוס הכללי, תחת כותרת "טפסים מקוונים ולהדפסה").

מהם היחסים בין האדם לבין האפוטרופוס?

על פי החוק האפוטרופוס חייב לשמוע את דעת החסוי, ואילו החסוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בנושאים שנמצאים באחריותו. בהתאם להנחיות האפוטרופוס הכללי, במקרה של מחלוקת בין הצדדים בעניינים עקרוניים, על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט בכדי לקבל הנחיות. עד לקבלת החלטת בית המשפט אסור לו לכפות את עמדתו על האדם.

ישנם עניינים והחלטות שהאפוטרופוס אינו יכול לקבל בשם החסוי ללא אישור בית המשפט לענייני משפחה, כגון: רכישה וקנייה של דירה, מתן תרומות ומתנות החורגות מן הסביר, השכרת דירה על פי חוק הגנת הדייר, לקיחת הלוואה, משכון או ערבות, מכירה וקנייה של רכב, וכל פעולה הרשומה בפנקס המתנהל על פי חוק.

אפוטרופוס לא יכול לכפות אשפוז וטיפול רפואי אפוטרופוס אינו יכול לכפות על אדם חסוי החלטה רפואית בניגוד לרצונו ואינו יכול לכפות עליו אשפוז. משמעות הדבר היא, כי במידה שהאפוטרופוס מבקש לאשפז את החסוי שתחת אחריותו בניגוד לעמדת החסוי, עליו לפתוח בהליך לאשפוז בכפייה על פי חוק טיפול בחולי נפש.

ביטול או החלפת אפוטרופסות אדם אשר מינו לו אפוטרופוס יכול להגיש בקשה לבית המשפט לבטל את האפוטרופסות, לצמצם אותה או להחליף אותה. כך לדוגמה, באפשרותו לבקש כי תבוטל האפוטרופסות באופן מוחלט וכי הוא ישוב להיות עצמאי לחלוטין, או לבקש כי תצומצם האפוטרופסות עליו כך שיישאר עם אפוטרופוס לרכושו אך ללא אפוטרופוס לענייניו האישיים, או למשל, לפנות לבית המשפט בבקשה להחליף את אביו המתפקד כאפוטרופוס, ולמנות במקום זאת ידיד.

כפי שצוין לעיל, בקשה לביטול או להחלפה יכולה להיות מוגשת גם על ידי הרווחה וגם על ידי המשפחה. להגשת בקשה לביטול או להחלפה של אפוטרופסות יש לגשת לבית משפט לענייני משפחה שבו נתקבלה ההחלטה על מינוי האפוטרופוס ולהגיש בקשה. הבקשה יכולה להיות מוגשת גם בכתב יד ועליה להסביר מדוע לדעת האדם, צריך לשנות את ההחלטה הקודמת של בית המשפט. נימוקים אפשריים: האדם לא הוזמן ולא היה בדיון; מצבו של האדם השתנה מאז התקבלה ההחלטה לגביו; בידי האדם חוות דעת רפואית חדשה. שימו לב, כדאי לצרף לבקשה חוות דעת של איש מקצוע (עובד סוציאלי, פסיכיאטר או רופא מקצועי אחר), המסבירה כי האדם יכול 42 לדאוג לענייניו ואינו זקוק לאפוטרופוס. לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יבקש מפקידת הסעד להגיש תסקיר ומשלב זה יימשך התהליך באופן דומה לתהליך הבקשה למינוי אפוטרופוס.

חלופות למינוי אפוטרופוס

 1. חלופות לאפוטרופוס לענייני רכוש – כאשר הסיבה המרכזית למינוי אפוטרופוס היא החשש מפני ניצול  כלכלי, ישנם פתרונות פשוטים המגנים מפני ניצול, ובה בעת מצמצמים את הפגיעה באוטונומיה של האדם: רישום הערת אזהרה בטאבו כי הנכס לא יימכר ללא אישור בית משפט או אדם אחר; הגבלת חשבון הבנק לחתימה נוספת; הגבלה של משיכת כספים; הגבלת כרטיס האשראי לסכום מסוים.
 2. לעיתים סביבתו של האדם תבקש לנקוט פעולות אלו בניגוד לרצונו של האדם. גם כאן ניתן לפנות לבית משפט לענייני משפחה בבקשה להגביל את הפעולות בחשבון הבנק של האדם, וזאת תוך הימנעות ממינוי אפוטרופוס, ולאדם תישמר הזכות להופיע בפני בית המשפט ולטעון את טענותיו.
 3. חלופות לאפוטרופוס לעניינים רפואיים – באמצעות ייפוי כוח רפואי מתמשך, יכול אדם אשר נמצא ברמיסיה לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל החלטות בעבורו בעניינים רפואיים, במצבים שבהם לא יהיה כשיר לקבלת החלטות. במסגרת ייפוי הכוח ניתן לכלול הנחיות בדבר אופי ההחלטות. במצב שבו יש ייפוי כוח רפואי חתום, ייתכן שלא יהיה צורך במינוי אפוטרופוס לשם קבלת החלטה רפואית.
 4. חלופות לאפוטרופוס לעניינים אישיים אחרים – אנשים עם מוגבלות נפשית זכאים לקבל סיוע במסגרת סל שיקום, לשם הסדרת ענייניהם האישיים. סיוע זה עשוי פעמים רבות לייתר את ההליך למינוי אפוטרופוס.

לבדיקת נושאים נוספים כנסו לחוברת הזכויות

 • גמלאות וקביעת אחוזי נכות בביטוח הלאומי עמ' 4
 • אשפוז ושירותים מרפאתיים עמ' 9
 • הדין הפלילי עמ' 43
 • הטבות והסדרים מיוחדים עמ' 45
 • האמנה הבינלאומית לזכויות לאנשים עם מוגבלות עמ' 48
תאריך: