Home / סינגור, קידום חקיקה ושינוי מדיניות

סינגור, קידום חקיקה ושינוי מדיניות

כחלק מזירות העשייה המגוונות של העמותה, וכגוף הגדול בתחום השיקום בבריאות הנפש, פועלת אנוש גם לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית ובני משפחותיהם ולקידום תחום בריאות הנפש בחברה.

 • אנוש פועלת בערוצים שונים לייזום וקידום חקיקה ומעקב אחר ביצועם של חוקים וחקיקת משנה הנוגעים לקידום זכויותיהם של מתמודדים ובני משפחותיהם.
 • אנוש מקיימת פעולות סינגור ומעודדת פעולות לסינגור עצמי ולמיצוי זכויותיהם של מתמודדים ובני משפחותיהם.
 • אנוש פועלת ברוח האמנה הבינלאומית לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.
 • אנוש פועלת להגברת מודעות לתחום בריאות הנפש ולביצוע פעולות למיגור הסטיגמה כלפי מתמודדים והדרתם מהחברה.

עמותת אנוש מעורבת ופועלת בשותפות ובשיתוף פעולה במסגרת קואליציות ארגונים שונים לקידום זכויות בחברה האזרחית:

 1. קואליציית הארגונים לקידום הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש (יחד עם עמותת עוצמה, לשמה, בזכות),אשר פעלה לקידום הרפורמה בבריאות הנפש שנכנסה לתוקפה בחודש יולי 2015.
 2. קואליציית הארגונים לקידום כשרות משפטית – הקואליציה, המונה 18 ארגוני זכויות אנשים עם מוגבלויות, ואנוש ביניהן, פועלת לקידום תחום הכשרות המשפטית לאור סעיף 12 לאמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ולקידום תיקונים לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 1. פורום הארגונים לקידום האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות בישראל – פורום בהובלת ארגון “בזכות” ו”בית איזי שפירא” הכולל למעלה מ-60 ארגונים הפועלים לקידום האמנה הבינלאומית ולהטמעתה בישראל.
 1. קואליציית ארגוני זכויות חולים – בהובלת האגודה לזכויות החולה, הקואליציה מאגדת מגוון רחב של ארגונים הפועלים לזכויות חולים בתחומים שונים, הקואליציה מקדמת פעילות ציבורית ופועלת מול משרד הבריאות בנושאים הנוגעים לסל הבריאות ולזכויות החולים.
 1. המועדון המשפטי מיסודה של עמותת ידיד – במסגרת פעילותו של המועדון המשפטי לקידום אוכלוסיות מיעוטות הזדמנויות וזכויות כלכליות חברתיות.

 

פעילות מול משרדי הממשלה

לאורך שנת 2015 אנוש היתה שותפה למספר פניות אל מעצבי מדיניות ברשויות ממשלתיות ובמשרדי הממשלה, פניות שנעשו בשותפות עם קליניקות משפטיות ועמותות שונות.

בתחום קידום המדיניות אנוש פועלת לקידום תחומים שונים יחד עם משרדי הממשלה ובכלל זה משרד המשפטים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, שיתופי פעולה במסגרת שולחנות עגולים עם היחידה לפיקוח על אפוטרופוסים, האגף לסיוע משפטי, משרד הבריאות ומשרד הכלכלה, כמו כן הגיעו שותפה מנכ”לית אנוש, ד”ר הלה הדס, לשולחן העגול הבין-מגזרי במשרד ראש הממשלה.

 

פעילות בכנסת

אנוש שותפה לדיוני וועדות הכנסת השונות בנושאים שונים הנוגעים לזכויות אנשים עם מוגבלויות ולתחום בריאות הנפש אנוש בדיונים הנוגעים לתחום בריאות הנפש. אנוש מלווה מקרוב את הדיונים בתחום השיקום בבריאות הנפש והרפורמה הביטוחית.

בחודש דצמבר 2015 השתתף הוועד המנהל של אנוש יחד עם נציגים בכירים ביום זכויות האנשים עם מוגבלויות  בכנסת ישראל יום שכלל מגוון דיונים בוועדות הכנסת בנושאים הנוגעים  לאנשים עם מוגבלויות, ובפרט בדיונים על בריאות הנפש ועל כשרות משפטית.

אנוש ייצגה עמדתה במסגרת דיוני חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס’ 18).

 

פעילות בינלאומית

בשנת 2015 הגישה העמותה מועמדות להכרה בארגון כבעל מעמד מייעץ למועצה החברתית כלכלית באו”ם.

הוועדה לפניות הציבור בתחום בריאות הנפש

בעמותת אנוש פועלת הוועדה לפניות הציבור בתחום בריאות הנפש, הוועדה מקבל פניות של הציבור הרחב, מתמודדים, בני משפחות ואנשי מקצוע בנוגע לנושאים הנוגעים לבריאות הנפש. הוועדה בודקת תלונות המגיעות לשולחנה, מטפלת, מסייעת ומשמשת אוזן קשבת בכל קושי, שאלה, או פגיעה שנעשתה ע”י הגורמים המטפלים, במטרה לשמור על זכויותיהם של נפגעי הנפש ובני משפחותיהם מול המוסדות הטיפוליים, משרדי הממשלה והמסגרות השונות של רשויות המדינה.

בראש הוועדה עומד עו”ד ניר בר.

נושאים שבהם טיפלה הוועדה:

 • טיפול בנושאים הנוגעים למיצוי זכויות והפנייה לגורמים רלבנטיים שיכולים לסייע בקידום זכויותיהם
 • פניה לבתי חולים ולגורמים ממשלתיים בעקבות תלונות על טיפול לקוי במתמודדים
 • ייזום וקידום הרצאות וסדנאות בנושאים הנוגעים למיצוי זכויות.

לפניות לוועדה:

עמותת אנוש, הוועדה לפניות הציבור בתחום בריאות הנפש, דינה אהרון, רחוב משה דיין 30, ת.ד. 181 כפר סבא, מיקוד 4410101 דוא”ל dina_aharon@enosh.org.il  טלפון: 074-7556100 פקס: 074-7556101

ניתן להתקשר לקו “מקשיבים מניסיון” בני משפחה למתמודדים עם פגיעה נפשית, ומתמודדים שמייעצים מניסיונם האישי ועברו הכשרה, נמצאים על הקו עבורכם בייעוץ, מענה ומידע על אודות זכויות בתחום בריאות הנפש. בטלפון: 1-700-551-616 או בדוא”ל: yeutz@enosh.org.il